Menu

Celocírkevní synoda v naší farnosti

Synoda o synodalitě, která se bude na úrovni farností dít diskuzí nad předloženými tématy, se bude realizovat v rámci stávajících společenství. Kromě toho bude moci být účasten každý zájemce, který do žádného společenství nedochází. Bude tomu tak v rámci Hovorů o víře ve čtvrtek 11. listopadu 2021 v 19:00.

Papež František zve celou církev na všech úrovních, tedy také farních, aby znovu nalezla společnou cestu a uměla vytvářet žité společenství. K tomu mohou pomoci také daná témata, která si jako farníci budeme moci promyslet a jejich závěr odeslat přes biskupství až do Říma.

Modlitba za průběh synody

Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý,
shromážděni ve tvém jménu.
Provázej nás Ty sám,
vstup do našich srdcí
a vytvoř si v nich domov.
Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat,
uč nás, jak na ní vytrvat.
Jsme zde s přetěžkým břemenem
svých slabostí a hříchů.
Nedopusť, abychom propadli zmatku,
nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí,
nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy.
Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu,
abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně,
abychom nesešli z cesty pravdy
a neodchýlili se od toho, co je správné.
To vše žádáme od tebe,
jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase,
a ve společenství s Otcem i Synem
na věky věků.
Amen.